യു.എസ് ഓപ്പണിൽ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി ആറാം സീഡ് പെട്ര ക്വിറ്റോവ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ

യു.എസ് ഓപ്പണിൽ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ അനായാസ ജയവുമായി ചെക് താരവും ആറാം സീഡുമായ പെട്ര ക്വിറ്റോവ. സീഡ് ചെയ്യാത്ത ഇരിന കമേലിയക്ക് എതിരെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ആയിരുന്നു പെട്ര ക്വിറ്റോവ ജയം കണ്ടത്. മത്സരത്തിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ക്വിറ്റോവ 6-3, 6-2 എന്ന സ്കോറിന് ആണ് ജയം കണ്ടത്. അതേസമയം എട്ടാം സീഡ് പെട്ര മാർട്ടിച്ചും യു.എസ് ഓപ്പൺ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. ചെക് താരം ആദ്യ മാർട്ടിൻകോവക്ക് എതിരെ ആദ്യ സെറ്റ് 7-5 നു കൈവിട്ട ശേഷമാണ് ക്രൊയേഷ്യൻ താരം ജയം കണ്ടത്. രണ്ടാം സെറ്റ് 6-2 നും മൂന്നാം സെറ്റ് 6-4 നും ആണ് മാർട്ടിച്ച് ജയിച്ചത്.

21 ബ്രൈക്ക് പോയിന്റുകളിൽ 5 എണ്ണം മാത്രമാണ് മത്സരത്തിൽ ജയിക്കാൻ ആയത് എന്നത് ക്രൊയേഷ്യൻ താരത്തിന് ആശങ്ക ആയേക്കും. 11 സീഡ് എലേന റെബാകിന സീഡ് ചെയ്യാത്ത കത്രീനക്ക് 6-3, 6-0 എന്ന സ്കോറിന് ജയം കണ്ട് രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. അതേസമയം അമേരിക്കൻ താരവും 13 സീഡുമായ ആലിസൻ റിസ്ക് ജർമ്മൻ താരം മരിയക്ക് എതിരെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ജയം കണ്ട് രണ്ടാം റൗണ്ടിലെത്തി. 6-3, 6-2 എന്ന സ്കോറിന് ആയിരുന്നു റിസ്ക്കിന്റെ ജയം. 14 സീഡ് അന്നറ്റ് കോണ്ടവെറ്റ്, 19 സീഡ് ഡയാന, 23 സീഡ് യൂലിയ എന്നിവരും രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി.