തിരിച്ചു വന്നു ജയിച്ചു യു.എസ് ഓപ്പൺ മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി ആന്റി മറെ

യു.എസ് ഓപ്പൺ മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി ബ്രിട്ടീഷ് ഇതിഹാസതാരം ആന്റി മറെ. അമേരിക്കൻ താരം എമിലിയോ നവക്ക് എതിരെ ആദ്യ സെറ്റ് 7-5 നു കൈവിട്ട ശേഷം തിരിച്ചു വന്നാണ് മറെ ജയം കണ്ടത്‌. രണ്ടാം സെറ്റ് മുതൽ സമ്പൂർണ ആധിപത്യം കണ്ട മറെ 6-3, 6-1, 6-0 എന്ന സ്കോറിന് ആണ് തുടർന്നുള്ള സെറ്റുകൾ ജയിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ എട്ട് തവണ എതിരാളിയുടെ സർവീസ് മറെ ബ്രൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ഫ്രഞ്ച് താരം ഹ്യൂഗോ ഗ്രനിയറിന് എതിരെ സമാനമായാണ് ഇറ്റാലിയൻ താരവും 13 സീഡും ആയ മറ്റെയോ ബരെറ്റിനി ജയിച്ചത്. ആദ്യ സെറ്റ് 6-2 നു കൈവിട്ട ഇറ്റാലിയൻ താരം രണ്ടാം സെറ്റ് 6-1 നു നേടി തിരിച്ചടിച്ചു. തുടർന്ന് മൂന്നും നാലും സെറ്റുകൾ ടൈബ്രൈക്കറിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയാണ് ബരെറ്റിനി മൂന്നാം റൗണ്ട് ഉറപ്പിച്ചത്. ബുബ്ലികിനെ ഇതേപോലെ 4-6, 6-4, 6-3,7-6 എന്ന സ്കോറിന് തിരിച്ചു വന്നു തോൽപ്പിച്ച 12 സീഡ് പാബ്ലോ ബുസ്റ്റയും മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി.