മഞ്ജീത്ത് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു, തമിഴ് തലൈവാസിനെ വീഴ്ത്തി ഹരിയാന സ്റ്റീലേഴ്സ്

തമിഴ് തലൈവാസിനെതിരെ വിജയവുമായി ഹരിയാന സ്റ്റീലേഴ്സ്. മഞ്ജീത് നേടിയ എട്ട് പോയിന്റുകളാണ് 27-22 എന്ന സ്കോറിന് വിജയം കുറിയ്ക്കുവാന്‍ ഹരിയാനയെ സഹായിച്ചത്. 5 പോയിന്റ് നേടിയ ജയ്ദീപ് ദഹിയ 5 പോയിന്റും മീത്തു 4 പോയിന്റും നേടി.

പകുതി സമയത്ത് ഹരിയാന 15-10ന് മുന്നിലായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ തമിഴ് തലൈവാസ് 13-12 എന്ന സ്കോറിന് മുന്നിട്ട് നിന്നുവെങ്കിലും ആദ്യ പകുതിയിലെ ലീഡ് ഹരിയാനയ്ക്ക് തുണയായി.