കാലത്തിനു ഒപ്പം മാറാൻ വിംബിൾഡൺ, വനിത താരങ്ങൾക്ക് നിറമുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് ആയ വിംബിൾഡൺ എന്നും തങ്ങളുടെ കടുത്ത വസ്ത്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടു കൂടി പ്രസിദ്ധമാണ്. കാലം ഇത്ര മാറിയിട്ടും വെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമെ താരങ്ങൾ അണിയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന നിയമം കർശനമായി അവർ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. അടിവസ്ത്രം അടക്കം എല്ലാം വെള്ളനിറത്തിൽ ആവണം എന്ന കർശന നിയമം ആണ് വിംബിൾഡണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിലവിൽ ആ നിയമത്തിനു ഒരു ഇളവ് നൽകാൻ ആണ് വിംബിൾഡൺ തീരുമാനം.

പലപ്പോഴും മാസമുറ സമയത്ത് അടക്കം വെള്ള അടിവസ്ത്രം ഇട്ടു കളിക്കുക വനിത താരങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ആണെന്ന വിമർശനം പണ്ട് മുതലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു എതിരെ സ്ത്രീ സംഘടനകളിൽ നിന്നു വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായതും ആണ്. തുടർന്ന് ആണ് കാലത്തിനു ഒപ്പം മാറാനുള്ള നിർദ്ദേശം വിംബിൾഡണിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായത്. അടുത്ത സീസൺ മുതൽ വനിത താരങ്ങൾക്ക് നിറമുള്ള അടിവസ്ത്രം ഇട്ടു വിംബിൾഡണിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കും. വിംബിൾഡണിന്റെ പല കടും പിടുത്തങ്ങളും നോക്കിയാൽ ചരിത്രപരമായ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഇത്. നേരത്തെ ഈ അടുത്ത് വനിത താരങ്ങൾക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ച് വെളുത്ത നിറമുള്ള ഷോർട്ട്സ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വനിത ടീം മാറ്റിയിരുന്നു.