ഇക്കാർഡി ഇനി തുർക്കിയിൽ

20220907 114242

അവസാനം ഇക്കാർഡി പി എസ് ജി വിടുന്നു. താരം തുർക്കിയി ക്ലബായ ഗലറ്റസറെയുടെ ഭാഗമാകും. ഇക്കാർഡിയെ ലോണിൽ ആകും താരം സ്വന്തമാക്കുക. ഇരു ക്ലബുകളും ഇന്ന് ഡീൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ആണ് തുർക്കിയിലെ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ അവസാക്കുന്നത്. ഇക്കാർഡിയുടെ വേതനത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗം പി എസ് ജി തന്നെ വഹിക്കും.

ഇക്കാർഡിയെ വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സീസൺ മുതൽ പി എസ് ജി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ താരത്തിന്റെ ഉയർന്ന വേതനം കാരണം ആരും താരത്തെ വാങ്ങാൻ തയ്യാറായുരുന്നില്ല. ഇന്റർ വിട്ട് രണ്ട് സീസൺ മുമ്പ് പാരീസിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇക്കാർഡി തിളങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിലും സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇക്കാർഡിക്ക് അധികം അവസരങ്ങൾ ഒഇ എസ് ജിയിൽ പിന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.