പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടമാണ് സ്പർസിൽ തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് കോണ്ടെ

B65e7ba6e9bcbaa69fc7ce06e0602563y29udgvudhnlyxjjagfwaswxnjq0mdc1odqw 2.64458113

ടോട്ടൻഹാമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ അന്റോണിയോ കോണ്ടെ തന്റെ ഈ ക്ലബിലെ ആഗ്രഹം പ്രീമിയർ ലീഗ് നേടുക എന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ദൂരം പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നും കോണ്ടെ പറഞ്ഞു.

“എന്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം ഈ ടീമിനും ഈ ക്ലബ്ബിനും ഒരു അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ്. ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നീട് നോക്കാം, ”കോണ്ടെ പറഞ്ഞു “ഈ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള പാത നീളമുള്ളതാണ്” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“ലീഗ് ജയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിനുള്ള മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ, ലീഗ് വിജയിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന് പോകാനല്ല.” കോണ്ടെ പറഞ്ഞു.