“മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ കുറിച്ച് താൻ ഒന്നും മിണ്ടില്ല” – ടെൻ ഹാഗ്

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ അടുത്ത പരിശീലകൻ ആകും എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന എറിക് ടെൻ ഹാഗ് താൻ ഇപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകൻ ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് താൻ ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് ടെൻ ഹാഗ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ ശരിയാണോ എന്നോ തെറ്റാണ് എന്നോ താൻ പറയില്ല എന്ന് ടെൻ ഹാഗ് പറഞ്ഞു.

താൻ ഇപ്പോൾ അയാക്സിന്റെ പരിശീലകനാണ്. തനിക്ക് ഇവിടെ നിർണായക മത്സരങ്ങൾ ആണ് മുന്നിൽ ഉള്ളത്‌ അതിലാണ് ശ്രദ്ധ ടെൻ ഹാഗ് പറഞ്ഞു. അയാക്സിനെ കുറിച്ചും അയാക്സിന്റെ മത്സരത്തെ കുറിച്ചും അല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താൻ മറുപടി പറയില്ല എന്നും റ്റെൻ ഹാഗ് പറഞ്ഞു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും ടെൻ ഹാഗും തമ്മിൽ കരാർ ധാരണയിൽ എത്തി എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.