“മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ തന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല” – പോഗ്ബ

Newsroom

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ താൻ സന്തോഷവാൻ അല്ല എന്ന സൂചന നൽകി പോൾ പോഗ്ബ. ഈ സീസണിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ ഒരു കിരീടം തനിക്ക് നേടാൻ ആവില്ല എന്ന് പോഗ്ബ പറഞ്ഞു. അവസാന സീസണുകളിൽ ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു സ്ഥിതി. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആയാലും വേറെ ഒരു ക്ലബ് ആയാലും എനിക്ക് കിരീടങ്ങൾ വിജയിച്ചേ പറ്റൂ. പോഗ്ബ പറഞ്ഞു.

കിരീടങ്ങൾ നേടിയാലെ തൃപ്തി ഉണ്ടാകു. അവസാന അഞ്ചു വർഷമായി അതില്ല. പോഗ്ബ പറയുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ടീമിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ദെഷാംസ് എനിക്ക് കൃത്യമായി ഒരു റോൾ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ അതല്ല അവസ്ഥ. അവിടെ എന്താണ് തനിക്ക് റോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല എന്ന് പോഗ്ബ പറഞ്ഞു.