“അവസാന മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലിവർപൂളിന് ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഇല്ല” – ക്ലോപ്പ്

Img 20220521 131802

പ്രീമിയർ ലീഗിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലിവർപൂളിന് ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഇല്ല എന്ന് പരിശീലകൻ ക്ലോപ്പ്. അവസാന മത്സരത്തിൽ സിറ്റി പോയിന്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ലിവർപൂൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്താലെ ലിവർപൂളിന് കിരീടം നേടാൻ ആകു. എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം ഇല്ല എന്ന് ക്ലോപ്പ് പറയുന്നു.

“എനിക്ക് മറ്റ് ടീമിനുള്ള സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമില്ല,” ജർമ്മൻ കോച്ച് പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാമ്മ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല” ക്ലോപ്പ് പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങളുടെ മത്സരം ജയിക്കണം എന്ന് നമ്മുക്ക് അറിയാം. അതു കുറേ കാലമായി അങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലോപ്പ് പറഞ്ഞു. മുമ്പും ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് എളുപ്പമല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എല്ലാം അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലോപ്പ് പറഞ്ഞു.