2027 വരെ ഫിൽ ഫോഡൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ഒപ്പം തന്നെ

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും ആയി പുതിയ 5 വർഷത്തെ ദീർഘകാല കരാറിൽ ഒപ്പ് വച്ചു യുവ ഇംഗ്ലീഷ് താരം ഫിൽ ഫോഡൻ. സീസണിൽ ഉഗ്രൻ ഫോമിലുള്ള താരവും ആയി 2027 വരെയുള്ള കരാറിൽ ആണ് നിലവിൽ ഒപ്പ് വച്ചത്.

എന്നും താൻ ഒരു മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ആരാധകൻ ആണെന്നും സിറ്റിക്ക് ആയി കളിക്കാൻ ആയത് സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യം ആയത് ആണെന്നും പറഞ്ഞ ഫോഡൻ 2027 വരെ ക്ലബിന് ഒപ്പം തുടരാൻ ആവുന്നതിൽ വളരെ അധികം സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.