“ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വലിയ നിരാശ നൽകി, ടീം മോശമാവുക ആണ് ചെയ്തത്” – സ്പർസ് പരിശീലകൻ കോണ്ടെ

ജനുവരി ട്രാബ്സ്ഫർ വിൻഡോയിലെ സ്പർസിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ നിരാശ ഉണ്ട് എന്ന് കോണ്ടെ. “ജനുവരിയിൽ സംഭവിച്ചത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ജനുവരിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നാല് കളിക്കാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരെ മാത്രമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്.” കോണ്ടെ പറയുന്നു.

“അതിനാൽ സംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും, സ്ക്വാഡിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം, കടലാസിൽ ഞങ്ങൾ സ്വയം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്” കോണ്ടെ പറഞ്ഞു.
“ബെന്റാൻകൂറും കുളുസെവ്‌സ്‌കിയും ടോട്ടൻഹാമിന്റെ മികച്ച സൈനിംഗുകൾ ആ് , ടോട്ടൻഹാം അവർക്ക് വികസിപ്പിക്കാനും വളരാനും കഴിയുന്ന യുവ കളിക്കാരെയാണ് തേടുന്നത്, അല്ലാതെ പരിചയസമ്പന്നരായ കളിക്കാരല്ല. അതാണ് വിഷയം.അതാണ് പ്രശ്നം,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“ ക്ലബ്ബിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും തത്വശാസ്ത്രവും ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ വളരാനും കൂടുതൽ കിരീടത്തിലേക്കും താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അനുഭവപരിചയമുള്ള കളിക്കാർ ആവശ്യമാണ്, കാരണം അവർ മൊത്തത്തിലുള്ള ടീമിന്റെ അനുഭവ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് ക്ലബ്ബിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.” കോണ്ടെ പറയുന്നു ‌

Comments are closed.