എമ്പപ്പെ നോക്കിയിരുന്ന് ഹാളണ്ടിനെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ റയൽ മാഡ്രിഡ്

എമ്പപ്പെ പി എസ് ജിയിൽ കരാർ പുതുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് റയൽ മാഡ്രിഡിന് ചെറിയ സങ്കടമല്ല നൽകുന്നത്. അവർക്ക് എമ്പപ്പെയെ മാത്രമല്ല ഹാളണ്ടിനെയും കൂടെയാണ് എമ്പപ്പെയെ വിശ്വസിച്ച് ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടമാകുന്നത്. എമ്പപ്പെ റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്ക് വരും എന്ന് പെരസും റയൽ മാഡ്രിഡ് മാനേജ്മെന്റും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരിക്കലും ഹാളണ്ടിനായി ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. എമ്പപ്പെയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറിയ തുകയ്ക്ക് റയൽ മാഡ്രിഡിന് വേണമെങ്കിൽ ഹാളണ്ടിനെ സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നു.

റയൽ മാഡ്രിഡ് ഒരിക്കൽ പോലും ഹാളണ്ടിനായി ശ്രമിച്ചില്ല. അതിന്റെ ഫലമായി റിലീസ് ക്ലോസ് നൽകി കൊണ്ട് ഹാളണ്ടിനെ ഡോർട്മുണ്ടിൽ നിന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാതെ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. റയൽ മാഡ്രിഡ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ രണ്ട് മികച്ച യുവ അറ്റാക്കേഴ്സിനെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇനി ആരെ സൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ്. ഈ രണ്ട് താരങ്ങൾക്കും തുല്യമായ യുവ താരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലോക ഫുട്ബോളിൽ ഇല്ല എന്നത് റയലിന് തലവേദന നൽകുന്നു.