ചെന്നൈയിൻ vs എ ടി കെ, ലൈനപ്പ് അറിയാം

- Advertisement -

ഇന്ന് ചെന്നൈ മറീന അരീനയിൽ നടക്കുന്ന ചെന്നൈയിനും എടികെയും മത്സരത്തിന്റെ ലൈനപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിരവധി മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ചെന്നൈയിൻ ഇറങ്ങുന്നത്. ഫോമിൽ ഇല്ലാത്ത ജെജെ വീണ്ടുൻ ആദ്യ ഇലവനിൽ എത്തി. കാർലോ സാലോം, അനിരുദ്ധ താപ എന്നിവർ ഇന്ന് ബെഞ്ചിലാണ്. മറുവശത്ത് എ ടി കെയിൽ പുതിയ സൈനിംഗ് ആയ എലി ഇന്നും ബെഞ്ചിൽ ആണ് ഉള്ളത്. സ്ട്രൈകക്ർ എവർടൺ സാന്റോസും ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇല്ല.

ചെന്നൈയിൻ; സഞ്ജിബൻ, ഇനിഗോ, സാബിയ, ജെറി, ലാൽദിൻലിയാന, മെയിൽസൺ, ഐസാക്, തോയ്, അഗസ്റ്റോ, ഒർലാണ്ടി, ജെജെ

എ ടി കെ: അരിന്ദം, അങ്കിത്, ജോൺസൺ, ബികെ, റിക്കി, ഗേഴ്സൺ, മൈമുനി, ഹിതേഷ്, ലാൻസെരോട്ടെ, ജയേഷ്, ബല്വന്ത്

Advertisement