“ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ഫേവറിറ്റുകളിൽ ബ്രസീൽ ഉണ്ടാകും” കകാ

ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ഫേവറിറ്റുകളിൽ ഒന്നാകും ബ്രസീൽ എന്ന് ഇതിഹാസ താരം കകാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണയും നല്ല ടീമുണ്ട്. വളരെ നല്ല താരങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാന കാര്യം ബ്രസീൽ അവരുടെ പരിശീലകനെ നീണ്ട കാലം നിലനിർത്ത് എന്നാതാണ് എന്ന് കകാ പറഞ്ഞു. ഇത് ലോകകപ്പിൽ പ്രധാനമാകും.

ടിറ്റെയ്ക്ക് ലോകകപ്പിനായി ഒരുങ്ങാൻ നാലു വർഷം കിട്ടി. പല താരങ്ങളെയും കാണാനും ഉപയോഗിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനായി. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ താരങ്ങളെ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാം എന്ന് ടിറ്റെക്ക് നന്നായി അറിയാം. കകാ പറയുന്നു. ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീലിന് ഇത് വലിയ കരുത്ത് ആകുമെന്നും കകാ പറഞ്ഞു. അവസാനം ഏഷ്യയിൽ ലോകകപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ആയിരുന്നു ബ്രസീൽ കിരീടം ഉയർത്തിയത്.