ഐസിസിയുടെ ഒക്ടോബറിലെ താരങ്ങളായി കോഹ്‍ലിയും നിദ ദാറും

Viratkohli