ഗോള്‍ഡ്കോസ്റ്റിലെ വെങ്കലം വെള്ളിയാക്കി മാറ്റി വികാസ് താക്കൂര്‍

തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം കോമൺവെൽത്ത് മെഡൽ നേടി ഇന്ത്യയുടെ വികാസ് താക്കൂര്‍. 96 കിലോ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാരോദ്വാഹ്നത്തിൽ ഇന്ന് വെള്ളി മെഡൽ ആണ് താരം നേടിയത്. 346 കിലോ ഉയര്‍ത്തിയാണ് വികാസ് താക്കൂര്‍ ആകെ ഉയര്‍ത്തിയത്.

സ്നാച്ചിൽ 155 കിലോയും ക്ലീന്‍ ആന്‍ഡ് ജെര്‍ക്കിൽ 191 കിലോയും ആണ് താരം ഉയര്‍ത്തിയത്. ഗ്ലാസ്കോയിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ താരത്തിന് ഗോള്‍ഡ്കോസ്റ്റിൽ വെങ്കല മെഡൽ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളു.