ലവ്പ്രീത് സിംഗിന് വെങ്കലം, വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ 9ാമത്തെ മെഡൽ

109 കിലോ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാരോദ്വാഹ്നത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലവ്പ്രീത് സിംഗിന് വെങ്കല മെഡൽ. മൂന്ന് ദേശീയ റെക്കോര്‍ഡാണ് ആണ് താരം ഇന്ന് തന്റെ ആറ് ഗുഡ് ലിഫ്റ്റുകള്‍ക്കിടെ നേടിയത്.

സ്നാച്ചിൽ 163 കിലോയും ക്ലീന്‍ ആന്‍ഡ് ജെര്‍ക്കിൽ 192 കിലോയും ആണ് താരം ഉയര്‍ത്തിയത്. ഈ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ 9ാമത്തെ ഭാരോദ്വാഹ്ന മെഡൽ ആണ് ലവ്പ്രീത് ഇന്ന് നേടിയത്.