ലിയ തഹുഹുവിനും കേന്ദ്ര കരാര്‍ ഇല്ല

Leatahuhu

ആമി സാത്തെര്‍ത്ത്‍വൈറ്റിന് പിന്നാലെ ലിയ തഹുഹുവിനും കേന്ദ്ര കരാര്‍ നൽകാതെ ന്യൂസിലാണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്. 2022-23 കേന്ദ്ര കരാര്‍ പട്ടികയിൽ യുവ താരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകുവാനായാണ് ബോര്‍ഡ് വെറ്ററന്‍ പേസര്‍ തഹുഹുവിനും ആമി സാത്തെര്‍ത്ത്‍വൈറ്റിനെയും കേന്ദ്ര കരാറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്.

ഫ്രാന്‍സസ് മക്കേ, ലെഹ് കാസ്പെര്‍ക്ക് എന്നിവര്‍ക്കും കേന്ദ്ര കരാര്‍ ബോര്‍ഡ് നൽകിയില്ല. 17 അംഗ കരാര്‍ പട്ടികയിൽ ആറ് പുതുമുഖ താരങ്ങള്‍ക്കാണ് ന്യൂസിലാണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.