പൃഥ്വി ഷാ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആകേണ്ട താരമാണ് എന്ന് ഗംഭീർ

Picsart 22 11 28 16 10 32 724

പൃഥ്വി ഷാ ഇന്ത്യയുയടെ ഭാവി ക്യാപ്റ്റൻ ആകേണ്ട താരമാണ് എന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ. ഞാൻ പൃഥ്വി ഷാ ക്യാപ്റ്റൻ ആകണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീൽഡിന് പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് നായകനാകാനുള്ള സ്വാഭാവിക കഴിവുണ്ട് എന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ആരെ ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കണം എന്നും ആരെ ടീമിൽ എടുക്കണം എന്നും സെലക്ടർമാർ ആര് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ആളുകളെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതും അവരുടെ ജോലിയാണ് എന്ന് ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

Picsart 22 11 28 16 10 16 028

പൃഥ്വി ഷാ വളരെ ആക്രമണോത്സുകനായ ക്യാപ്റ്റനാകാൻ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, വളരെ വിജയകരമായ ക്യാപ്റ്റനായി അദ്ദേഹം മാറും.. കായിക രംഗത്ത് ആ ആക്രമണോത്സുകത ആവശ്യമാണ് എന്നും ഗംഭീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.