“മെസേജ് അയക്കാത്തവരുടെ പേര് കോഹ്ലി തുറന്ന് പറയണം, എന്ത് മെസേജാണ് കോഹ്ലിക്ക് വേണ്ടത്?” – ഗവാസ്കർ

വിരാട് കോഹ്ലി ഇന്നലെ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ താൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം തനിക്ക് ആരും മെസേജ് അയച്ചില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ കോഹ്ലിയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗവാസ്കർ. എന്ത് മെസേജ് ആണ് കോഹ്ലിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ഗവാസ്കർ ചോദിക്കുന്നു. പ്രചോദനം ആണോ കോഹ്ലിക്ക് വേണ്ടത്. ഗവാസ്കർ പറയുന്നു.

ക്യാപ്റ്റൻസി ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം പിന്നെ എന്ത് പ്രചോദനം ആണ് വേണ്ടത്? ക്യാപ്റ്റൻ അല്ല എങ്കിൽ കളിയിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നും ഗവാസ്കർ പറഞ്ഞു.

കോഹ്ലി മെസേജ് അയച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തു. വിളിക്കാത്ത ആളുകളുടെ പേര് കൂടെ കോഹ്ലി വ്യക്തമാക്കണം. ഗവാസ്കർ പറഞ്ഞു.