യു.എസ് ഓപ്പൺ മിക്സഡ് ഡബിൾസ് കിരീടം നേടി ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സഖ്യം

Wasim Akram

Screenshot 20220910 235258 01

യു.എസ് ഓപ്പൺ മിക്സഡ് ഡബിൾസ് കിരീടം ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സഖ്യമായ നാലാം സീഡ് ജോൺ പീർസ്, സ്റ്റോം സാന്റേഴ്‌സ് സഖ്യത്തിന്. സൂപ്പർ ടൈബ്രേക്കറിൽ ആണ് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സഖ്യം മത്സരം ജയിച്ചത്.

ആദ്യ സെറ്റിൽ ബ്രേക്ക് വഴങ്ങി 6-4 കൈവിട്ട ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സഖ്യം രണ്ടാം സെറ്റിൽ നിർണായക ബ്രേക്ക് നേടി സെറ്റ് 6-4 നു നേടി മത്സരത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു. തുടർന്ന് സൂപ്പർ ടൈബ്രേക്കർ 10-7 നു നേടിയാണ് യു.എസ് ഓപ്പൺ കിരീടം ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സഖ്യം ആദ്യമായി സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചത്.