യു.എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ ഡബിൾസ് കിരീടം നിലനിർത്തി രാജീവ് റാം, ജോ സാലിസ്ബറി സഖ്യം

Wasim Akram

20220910 005307

യു.എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ ഡബിൾസ് കിരീടം നേടി അമേരിക്കൻ, ബ്രിട്ടീഷ് സഖ്യമായ ഒന്നാം സീഡ് രാജീവ് റാം, ജോ സാലിസ്ബറി സഖ്യം. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷം ആണ് ഇവർ കിരീടം നേടുന്നത്. ഡച്ച്, ബ്രിട്ടീഷ് സഖ്യം ആയ രണ്ടാം സീഡ് വെസ്ലി, നീൽ സഖ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ആണ് രാജീവ് റാം സഖ്യം തോൽപ്പിച്ചത്.

യു.എസ് ഓപ്പൺ

ആദ്യ സെറ്റ് ടൈബ്രേക്കറിൽ നേടിയ അമേരിക്കൻ, ബ്രിട്ടീഷ് സഖ്യം രണ്ടാം സെറ്റ് നിർണായക ബ്രേക്ക് നേടി 7-5 നു നേടി മത്സരം സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു. 1996 നു ശേഷം ഇത് ആദ്യമായാണ് പുരുഷ ഡബിൾസ് കിരീടം ഒരു ടീം നിലനിർത്തുന്നത്. കരിയറിലെ മൂന്നാം ഗ്രാന്റ് സ്‌ലാം കിരീടം ആണ് രാജീവ് റാം, ജോ സാലിസ്ബറി സഖ്യത്തിന് ഇത്.