തിരിച്ചു വന്നു യു.എസ് ഓപ്പൺ വനിത ഡബിൾസിൽ ജയം കണ്ടു ചെക് സഖ്യം, കരിയർ ഗോൾഡൻ സ്‌ലാം പൂർത്തിയാക്കി

Wasim Akram

20220912 014800

യു.എസ് ഓപ്പൺ വനിത ഡബിൾസിൽ കിരീടം നേടി ചെക് റിപ്പബ്ലിക് സഖ്യമായ ബാർബോറ ക്രജികോവ, കാതറിന സിനിയകോവ സഖ്യം. മൂന്നാം സീഡ് ആയ അവർ സീഡ് ചെയ്യാത്ത അമേരിക്കൻ സഖ്യം കാത്തി മക്നല്ലി, ടെയ്‌ലർ തൗസന്റ് സഖ്യത്തെ തിരിച്ചു വന്നു തോൽപ്പിച്ചു ആണ് ജയം കണ്ടത്. ആദ്യ സെറ്റ് 6-3 നു കൈവിട്ട അവർ രണ്ടാം സെറ്റിൽ ഒരുഘട്ടത്തിൽ 4-1 നു പിറകിൽ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ നിന്നു സെറ്റ് 7-5 നു നേടിയ ചെക് സഖ്യം മൂന്നാം സെറ്റിൽ എതിരാളികൾക്ക് ഒരവസരവും നൽകിയില്ല.

യു.എസ് ഓപ്പൺ

വലിയ ആധിപത്യത്തോടെ 6-1 നു മൂന്നാം സെറ്റ് നേടി ചെക് റിപ്പബ്ലിക് സഖ്യം കരിയർ ഗോൾഡൻ സ്‌ലാം യു.എസ് ഓപ്പൺ കിരീടത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കുക ആയിരുന്നു. മുൻ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ സിംഗിൾസ് ചാമ്പ്യൻ കൂടിയാണ് ക്രജികോവ. ഈ വർഷം ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ കിരീടം ഒഴിച്ചു മൂന്നു ഗ്രാന്റ് സ്‌ലാം കിരീടങ്ങളും ചെക് സഖ്യം ആയിരുന്നു നേടിയത്. 2018, 2021 വർഷങ്ങളിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ, 2018, 2022 വർഷങ്ങളിൽ വിംബിൾഡൺ, 2022 ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഇപ്പോൾ യു.എസ് ഓപ്പൺ എന്നീ കിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ ക്രജികോവ,സിനിയകോവ സഖ്യം 2020 ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണവും നേടിയിരുന്നു. ഈ വർഷം ഗ്രാന്റ് സ്ളാമിൽ കളിച്ച 18 കളികളിലും ചെക് സഖ്യം ജയം നേടിയിരുന്നു.