2023 ൽ ലോക കിരീടം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇല്ലെന്നു അറിയിച്ചു മാഗ്നസ് കാൾസൻ

ചെസ് ലോക കിരീടം പ്രതിരോധിക്കാൻ അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്നു വ്യക്തമാക്കി ലോക ചാമ്പ്യൻ മാഗ്നസ് കാൾസൻ. 2013 മുതൽ ലോക ചാമ്പ്യൻ ആയ താരം ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തന്റെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞാണ് തന്റെ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. ഇനി ഒരു മത്സരവും കളിക്കാനും തനിക്ക് പ്രചോദനം ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞ കാൾസൻ തനിക്ക് നേടാൻ ഒന്നും ഇല്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നേരത്തെ ലോക കിരീടം തനിക്ക് വലിയ കാര്യമല്ല എന്നു കാൾസൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവിൽ താൻ എന്നെങ്കിലും ചെസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന കാര്യം ഉറപ്പിക്കാനും താരം തയ്യാറായില്ല. താൻ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നേക്കും എന്നു എന്നു പറഞ്ഞ കാൾസൻ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ദിനം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന കാര്യവും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞില്ല. കാൾസൻ പിന്മാറിയതോടെ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ചെസിൽ പുതിയ ലോക ചാമ്പ്യൻ ഉണ്ടാവും.