400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ സ്വർണം നേടി നോർവീജിയൻ താരം

- Advertisement -

400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ സ്വർണം നേടി നോർവ്വയുടെ കാർസ്റ്റൻ വാർഹോം. 47.42 സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളിൽ 400 മീറ്റർ താണ്ടിയ താരം വൈക്കിങ് കിരീടം അണിഞ്ഞാണ് തന്റെ സുവർണ നേട്ടം ആഘോഷിച്ചത്.

അമേരിക്കയുടെ റായ് ബെഞ്ചമിൻ വെള്ളിമെഡൽ നേടിയപ്പോൾ അബ്ദറഹ്മാൻ സാമ്പ വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. 46.78 സെക്കന്റുകൾക്ക് ഈ ദൂരം ഹർഡിൽസിൽ താണ്ടിയ അമേരിക്കയുടെ കെവിൻ യങിന്റെ പേരിൽ ആണ് ഈ ഇനത്തിലെ ലോകറെക്കോർഡ്.

Advertisement