2024 പാരിസ് ഒളിമ്പിക്സിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല

- Advertisement -

ഈ വർഷം നടക്കേണ്ട ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റി എന്നത് കൊണ്ട് 2024ലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് 2021ലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഔദ്യോഗികമായി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. സാധാരണ നാലു വർഷത്തെ ഇടവേളകളിൽ ആണ് ഒളിമ്പിക്സുകൾ നടക്കാറുള്ളത്.

എന്നാൽ പാരീസ് ഒളപിക്സ് 2024ൽ തന്നെ നടക്കും എന്നും മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേള മാത്രമെ രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സുകൾ തമ്മിൽ അടുത്ത തവണ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Advertisement