ഉഷാ തൃശ്ശൂരിനെ തകർത്ത് എഫ് സി തൃക്കരിപ്പൂർ

- Advertisement -

കർക്കിടാംകുന്നിൽ എഫ് സി തൃക്കരിപ്പൂരിന് തകർപ്പൻ വിജയം. ഇന്ന് ഉഷാ തൃശ്ശൂരിനെ ആണ് തൃക്കരിപ്പൂർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു എഫ് സി തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ വിജയം. നാളെ പാണ്ടിക്കാട് സെമിയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ഉഷാ തൃശ്ശൂരിന് ഈ പരാജയം ആത്മവിശ്വാസം കുറക്കാൻ മാത്രമെ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ.

നാളെ കർക്കിടാംകുന്ന് സെവൻസിൽ മത്സരമില്ല.

Advertisement