പുതിയ സീസണായുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ജേഴ്സി എത്തി!!

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് 2019-20 സീസണായി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ജേഴ്സി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ട്രെബിൾ കിരീടം നേടിയ 1999 സീസണെ ഓർമ്മിക്കുന്ന കിറ്റാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജേഴ്സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കറുപ്പ് നിറം ഇത്തവണ ജേഴ്സിയിൽ ഇല്ല. തീർത്തും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ചുവപ്പിലാണ് ഈ കിറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഡിഡാസ് ആണ് ജേഴ്സി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് മുതൽ അഡിഡാസിന്റെ സ്റ്റോറുകളിൽ കിറ്റുകൾ ലഭ്യമാകും. പ്രീ സീസൺ ടൂറിൽ ആകും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആദ്യമായി കിറ്റ് അണിയുന്നത്.