19 കാരൻ ഫ്രഞ്ച് യുവ താരത്തെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ന്യൂ കാസ്റ്റിൽ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു

Hugo

25 മില്യൺ നൽകി ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് റെയ്മിസിൽ നിന്നു ഹ്യൂഗ്യോ എകിറ്റികെയെ ടീമിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ന്യൂ കാസ്റ്റിൽ ശ്രമം ആണ് അവസാന നിമിഷം പരാജയപ്പെട്ടത്. താരത്തിന് ആയുള്ള വാഗ്ദാനം ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് സ്വീകരിച്ചു എങ്കിലും താരം ഫ്രഞ്ച് ക്ലബിൽ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുക ആയിരുന്നു.

താരത്തിന്റെ താൽപ്പര്യം ഇല്ലായ്മക്ക് പുറമെ താരത്തെ ഭാവിയിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ 30 ശതമാനം ഫ്രഞ്ച് ക്ലബിന് നൽകണം എന്ന അവരുടെ വ്യവസ്ഥയും ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ആയി. നിലവിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ നിന്നു ജെസ്സെ ലിംഗാർഡിനെ എങ്ങനെയും ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ ആണ് ന്യൂ കാസ്റ്റിൽ ശ്രമം.