ഗ്രഹാം പോട്ടർ ചെൽസിയിൽ 5 വർഷത്തെ കരാർ ഒപ്പുവെക്കും

തോമസ് ടൂക്കലിനെ പുറത്താക്കിയ ചെൽസി പുതിയ പരിശീലകനായി ഗ്രഹാം പോട്ടറിനെ നിയമിക്കും എന്ന് ഉറപ്പായി. അഞ്ചു വർഷത്തെ കരാർ ആകും പോട്ടർ ചെൽസിയിൽ ഒപ്പുവെക്കും. ഇനി ഇതു സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് ബാക്കി. പോട്ടറുമായുള്ള ചെൽസിയുടെ ചർച്ചകൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് തന്നെ പോട്ടറിനെ നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചെൽസിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വരും.

പോട്ടർ വരുന്നതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ആകും എന്നാണ് ചെൽസിയുടെ പുതിയ ടോഡ് ബോഹ്ലി വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചെൽസിയെ പോലെ ഒരു സൂപ്പർ താര നിരയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോട്ടറിന് ആകുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.

ഗ്രഹാം പോട്ടർ

അവസാന സീസണുകളിൽ ബ്രൈറ്റണിൽ അത്ഭുതം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശീലകനാണ് പോട്ടർ. ബ്രൈറ്റൺ ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പരിശീലകൻ ആണ് ഗ്രഹാം പോട്ടർ. ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ 2019ൽ ആയിരുന്നു ബ്രൈറ്റണിൽ എത്തിയത്. വലിയ അട്ടിമറികൾ നടത്താനും ബ്രൈറ്റണെ നല്ല ഫുട്ബോൾ കളിപ്പിക്കാനും പോട്ടറിനായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബ്രൈറ്റണെ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ലാമ്പ്റ്റി, കുക്കുറേയ, ബിസോമ, ട്രൊസാഡ് എന്നിവർ ഒക്കെ വലിയ ടാലന്റുകളായി വളരുന്നതും കാണാനായി. ബ്രൈറ്റണിൽ എത്തും മുമ്പ് സ്വാൻസിയിൽ ആയിരുന്നു ഗ്രഹാം പോട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നത്.