“ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ സ്നേഹവും അനുഭവിക്കണം”, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ക്യാമ്പും മത്സരങ്ങളും കേരളത്തിൽ നടത്തണം എന്ന് സ്റ്റിമാച്

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ക്യാമ്പ് ഇനി കേരളത്തിൽ വെക്കണം എന്ന് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ സ്റ്റിമച്. കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാമ്പ് കൊൽക്കത്തയിൽ ആയിരുന്നു നടന്നത്. ഇനി സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പ് കേരളത്തിൽ നടത്തണം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം പരിശീലകൻ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ക്യാമ്പ് മാത്രമല്ല മത്സരങ്ങളും കേരളത്തിൽ നടത്തണം എന്നാണ് സ്റ്റിമാച് പറയുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഫുട്ബോൾ പടരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൊൽക്കത്തയും സ്നേഹം തങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഇനി ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ സ്നേഹവും കിട്ടണം. സ്റ്റിമാച് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ആരാധകരുടെ സ്നേഹം തനിക്ക് കാണണം എന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ പാഷൻ നേരിട്ടറിയണം എന്നും സ്റ്റിമാച് പറഞ്ഞു. കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന യോഗ്യത റൗണ്ട് വിജയിച്ച് ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വലിയ സ്വീകരണം തന്നെ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കും.