“ഞാൻ ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽഡിലെ വിടവുകൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്” – സൂര്യകുമാർ

ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ താ‌ൻ കൂറ്റൻ അടികൾക്ക് അല്ല നോക്കുന്നത് എന്നും ഫീൽഡിലെ വിടവുകൾ ആണ് നോക്കുന്നത് എന്നും സൂര്യകുമാർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഫീൽഡിലെ വിടവുകൾ കാണുന്നത്. ഫീൽഡിൽ ഞാൻ എന്നും ബാറ്റിംഗ് ആസ്വദിക്കുകയാണ് എന്നും. സൂര്യകുമാർ പറഞ്ഞു.

20221106 151230

റിസ്കി ഷോട്ടുകൾ കളിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് വിജയമാണ് കൂടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാൻ തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതൽ ആണെന്നും സ്കൈ പറഞ്ഞു.

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പോലുള്ള വലിയ ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ വലിയ വിടവ് ഫീൽഡിൽ കാണാൻ ആകും. എന്നും സൂര്യകുമാർ പറഞ്ഞു.