ഇന്ത്യൻ പരിശീലകർക്ക് അവസരം കുറയുന്നതിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്

Photo: Twitter/@BCCI
- Advertisement -

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകർക്ക് അവസരം കുറയുന്നതിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. നിലവിൽ നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടെ തലവനാണ് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകണമെന്നും അവർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാദേശിക താരങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ ഉണ്ടാവുകയെന്നും രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വളരെ മികച്ച പരിശീലകർ ഉണ്ടെന്നും രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ പരിശീലകർക്ക് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാമെന്നും സഹ പരിശീലകരായിട്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പരിശീലകരെ നിയമിക്കണമെന്നും രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു. പരിശീലകർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ ബി.സി.സി.ഐയുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

Advertisement