ഇന്ത്യയുടെ വന്മതിൽ ദ്രാവിഡിന് പുതിയ ദൗത്യം

ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 ടീമിന്റെയും ഇന്ത്യ എ ടീമിന്റെയും പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് എനി ഇന്ത്യൻ വന്മതിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ഉണ്ടാവില്ല. നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെയാണ് ടീമുകളുടെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ഒഴിയുന്നത്. നേരത്തെ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ പരിശീലക മികവിലാണ് ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 ടീം 2018ൽ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായത്.

2015 മുതൽ ഇന്ത്യൻ എ, ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 ടീമുകളുടെ പരിശീലകനാണ് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്.  രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് പരിശീലക സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതോടെ സിറ്റാൻഷു കൊടക് ഇന്ത്യൻ എ ടീമിന്റെയും പരസ് മഹാംബ്രെയ് ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 ടീമിന്റെ പരിശീലകനായും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ സമയം ഇന്ത്യൻ എ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായ മഹാംബ്രെയെ കുറച്ച് മാസത്തേക്ക് മാസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നിയമിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.