“ഇനി താൻ ക്രീസിൽ നിൽക്കും” – ഡീൻ

മങ്കാദിങ്ങിലൂടെ പുറത്തായ ചാർലി ഡീൻ താൻ ഇനി ക്രീസ് വിടില്ല എന്ന് ഇബ്സ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ച്. ദീപ്തി ശർമ്മ റൺ ഔട്ട് ആക്കിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഡീൻ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഈ സമ്മറിന് രസകരമായ ഒരു അവസാനം ആണ് ഉണ്ടായത്. ഇംഗ്ലണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ലോർഡ്‌സിൽ കളിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു ബഹുമതിയാണ് എന്നു ഇനി മുതൽ ഞാൻ എന്റെ ക്രീസിൽ നിൽക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നും ഡീൻ കുറിച്ചു.

ഡീൻ

ഡീൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ദീപ്തി ശർമ്മ താരത്തെ റൺ ഔട്ട് ആക്കിയത്. മങ്കാദിങ് രീതിയിൽ ഉള്ള ഈ പുറത്താക്കൽ വലിയ വിവാദവും ചർച്ചയും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഡീൻ ഈ റൺ ഔട്ട് മറ്റു ഇംഗ്ലീഷ് മുൻ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിനെ പോലെ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായില്ല.