വിദേശ താരങ്ങളെ ഡ്രാഫ്ടിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാം, പുതിയ തീരുമാനവുമായി ബിഗ് ബാഷ്

Perthscorchers

വരുന്ന ബിഗ് ബാഷ് പതിപ്പിൽ വിദേശ താരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കുവാന്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസികള്‍ക്കായി ഡ്രാഫ്ട് സംവിധാനം ഒരുക്കി. ഡ്രാഫ്ട് സംവിധാനത്തിലൂടെ ടീമുകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് താരങ്ങളെയോ കൂടിയത് മൂന്ന് താരങ്ങളെയോ സ്വന്തമാക്കാം.

അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. പ്ലാറ്റിനം, ഗോള്‍ഡ്, സിൽവര്‍, ബ്രോൺസ് എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും ഡ്രാഫ്ടിലെ താരങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. പ്ലാറ്റിനം വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന താരങ്ങള്‍ക്കാവും ഏറ്റവും അധികം വേതനം ലഭിയ്ക്കുക.