ബിര്‍മ്മിംഗാമിൽ ഇന്ത്യയുടെ 322 അംഗ സംഘം, 215 അത്‍ലീറ്റുകള്‍

ബിര്‍മ്മിംഗാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് 2022ൽ ഇന്ത്യയുടെ സംഘത്തിൽ 215 അത്‍ലീറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 322 അംഗങ്ങള്‍. പാര അത്‍ലീറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയാണ് 215 പേര്‍. ഇതിൽ 107 വനിത അത്‍ലീറ്റുകള്‍ ആണ്.

ഗോള്‍ഡ് കോസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ 216 അത്‍ലീറ്റുകളെ ആണ് അയയ്ച്ചത്. ഗ്ലാസ്കോ(215), ന്യൂ ഡൽഹി(495), മെൽബേൺ(183) എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പുള്ള നാല് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യയുടെ അത്‍ലീറ്റുകളുടെ എണ്ണം.