നീണ്ട 19 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്റ്റോൺ കോൾഡ് സ്റ്റീവ് ഓസ്റ്റിൻ ഡബ്യു.ഡബ്യു.ഇ വേദിയിൽ

ഡബ്യു.ഡബ്യു.ഇ ഇതിഹാസം സ്റ്റോൺ കോൾഡ് സ്റ്റീവ് ഓസ്റ്റിൻ നീണ്ട 19 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റിംഗിൽ തിരിച്ചെത്തി. 38 മത്തെ റെസിൽ മാനിയയിൽ ആണ് സ്റ്റീവ് ഓസ്റ്റിന്റെ തിരിച്ചു വരവ്. 2 ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന റെസിൽ മാനിയയിൽ ആദ്യ ദിനം ആരാധകർക്ക് വലിയ ആവേശമായാണ് സ്റ്റീവ് ഓസ്റ്റിൻ റിംഗിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത്.

20220403 213458

കെവിൻ ഓവൻസിനെ മത്സരത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച സ്റ്റീവ് ഓസ്റ്റിൻ ആരാധകർക്ക് ഒരുക്കിയത് വിരുന്നു തന്നെയായിരുന്നു. തന്റെ നല്ല കാലത്തെ എല്ലാ നിലക്കും ഓർമിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം ആണ് സ്റ്റീവ് ഓസ്റ്റിൻ റെസിൽ മാനിയയിൽ പുറത്ത് എടുത്തത്. അതേസമയം 6 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡബ്യു.ഡബ്യു.ഇയിൽ തിരിച്ചു വന്ന കോഡി റോഡ്‌സ് സെത് റോളിങ്സിനെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്മാക് ഡോൺ വനിത വിഭാഗം ചാമ്പ്യൻ സ്ഥാനം ചാർലറ്റ് ഫ്ലെയർ റോണ്ട റോസിയെ തോൽപ്പിച്ചു നിലനിർത്തി. കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി വെറും നാലു മാസത്തിനു ശേഷം ആയിരുന്നു റോണ്ട റോസി റിംഗിൽ എത്തിയത്.