വീണ്ടും യു എഫ് സിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കോണൊർ

- Advertisement -

ഐറിഷ് മിക്സ്ഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റും ബോക്സറുമായ കോണൊർ മക്ഗ്രഗർ വീണ്ടും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. യു എഫ് സിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതായാണ് മക്ഗ്രഗർ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലും 2015ലും സമാനമായ രീതിയിൽ കോണൊർ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ആ തീരുമാനം അദ്ദേഹം തന്നെ മാറ്റുകയായിരുന്നു.

ഇതുവരെ കരിയറിൽ 22 മത്സരങ്ങളിൽ18 വിജയവും നാല് പരാജയവുമാണ് മക്ഗ്രഗറിന്റെ സമ്പാദ്യം. നതെ ഡിയസിനോഫും കബീബിനോടുമായിരുന്നു മക്ഗ്രഗറിന്റെ പരാജയങ്ങൾ. ഡന വൈറ്റുമായി ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാകും എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന മക്ഗ്രഗറാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌.

Advertisement