ദേശീയ ഗെയിംസ്, സ്കേറ്റിങിൽ കേരളത്തിന് രണ്ട് സ്വർണ്ണം

ദേശീയ ഗെയിംസ് 2022ൽ കേരളം ആദ്യ സ്വർണ്ണം സ്വന്തമാക്കി. സ്കേറ്റിങ് ഇനത്തിലാണ് രണ്ട് സ്വർണ്ണം ഇന്ന് നേടിയത്. ഫിഗർ സ്കേറ്റിങിൽ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ അഭിജിത്ത് കേരളത്തിനായി സ്വർണ്ണം നേടി. സ്കേറ്റ് ബോർഡിംഗ് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ വിദ്യ ദാസും സ്വർണ്ണം നേടി. സ്കേറ്റ് ബോർഡിംഗ് പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ വിനീഷ് വെള്ളിയും നേടി.

അത്ലറ്റിക്സിൽ ട്രിപിൾ ജമ്പിൽ അരുൺ എ ബി വെള്ളി മെഡൽ നേടി. അത്ലറ്റിക്സിലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വെള്ളി മെഡൽ ആണിത്.

Img 20220930 Wa0141
Abhijit
Img 20220930 Wa0141
Abhijit
Img 20220930 Wa0143
Vineesh
Img 20220930 Wa0140
Arun AB