ഇതിഹാസ താരം ഡൊണൊവന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് എൽ എ ഗാലക്സി

മുൻ അമേരിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലണ്ടൺ ഡൊണാവനോടുള്ള ആദര സൂചകമായി എൽ എ ഗാലക്സി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. ഗാലക്സിയുടെ ഹോൻ ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്താണ് ഡൊണാവന്റെ സ്റ്റാറ്റ്യു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്ത് വർഷത്തിൽ അധികം ഗാലക്സിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ള ഡൊണൊവൻ 250ൽ അധികം മത്സരങ്ങൾ ഗാലക്സിക്കായി കളിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് ഒപ്പം 7 കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഡൊണൊവൻ 113 ഗോളുകളും 107 അസിസ്റ്റും ക്ലബിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.