“റയൽ മാഡ്രിഡിനു നന്ദി, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ റയലിനെ പിന്തുണക്കും” – എമ്പപ്പെ

റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കരാർ നിരസിച്ച എമ്പപ്പെ റയൽ മാഡ്രിഡിനോടും അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് ഫ്ലോറന്റിനോ പെരസിനോടും നന്ദി പറഞ്ഞു. റയലിനോടും പ്രസിഡന്റിനോടും ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് എമ്പപ്പെ പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു ക്ലബിന്റെ ഓഫർ കിട്ടുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഈ ഓഫറിന് താൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്ന് എമ്പപെ പറഞ്ഞു.

റയലിന്റെ നിരാശ എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നും എമ്പപ്പെ പറഞ്ഞു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ഞാൻ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധകനായിരിക്കും എന്നും താൻ റയലിനെ പിന്തുണക്കും എന്നും എമ്പപ്പെ പറഞ്ഞു. .