കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നവർ ഇന്ന് എത്തും

- Advertisement -

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പുതിയ പരിശീലകനായ കിബു വികൂന ഇന്ന് ഗോവയിൽ എത്തും. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലകനായി എത്തിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് വികൂന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാമ്പിൽ എത്തുന്നത്. ഇന്ന് ഗോവയിൽ എത്തും എങ്കിലും വികൂന പരിശീലനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ ഇനിയും എടുക്കും. വികൂനയ്ക്ക് നിരബന്ധ ക്വാരന്റൈൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വികൂനയ്ക്ക് ഒപ്പം മൂന്ന് സഹപരിശീലകരും ഇന്ന് ഗോവയിൽ എത്തും. തോമസ് ഷോർസ്, ഡേവിഡ് ഒചോവ, പൗളിയുസ് റഗുസ്കാസ് എന്നിവരാണ് കിബുവിനൊപ്പം ഇന്ന് ഗോവയിൽ എത്തുക. തോമസ് ടീമിന്റെ പ്രധാന സഹ പരിശീലകൻ. ഒചോവ ടാക്ടികൽ & അനലറ്റിക്കൽ കോചും റഗുസ്കാസ് ഫിസിക്കൽ പ്രിപറേഷൻ കോചും ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ഫാഖ് ആണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്.

Advertisement