ജനുവരിയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പുതിയ താരങ്ങളെ എത്തിക്കില്ല

- Advertisement -

ജനുവരിയിൽ പുതിയ താരങ്ങളെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്യില്ല. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലകൻ ഈൽകോ ഷറ്റോരി തന്നെ ഇത് വ്യക്തമാക്കി. ക്ലബ് ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ യാത്രയിലാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ താരങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നത് ശരിയാകില്ല എന്ന് ഷറ്റോരി പറഞ്ഞു. പുതിയ താരങ്ങളെ എത്തിച്ച് ആ താരങ്ങൾ ടീമിനോട് ഇണങ്ങുമ്പോഴേക്ക് സീസൺ അവസാനിക്കാൻ ആകും എന്നും ഷറ്റോരി പറഞ്ഞു.

പുതിയ താരങ്ങളെ ടീമിൽ എത്തിക്കുന്നതും എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഷറ്റോരി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഉള്ള താരങ്ങളെ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തന്റെ ചുമതല എന്നും ഷറ്റോരി പറഞ്ഞു. ഈ ടീമിന് സെമിയിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഷറ്റോരി പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

Advertisement