ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പ്ലേ ഓഫ് ഫൈനലിന് VAR ഉണ്ടാകും

ഈ മാസം വെംബ്ലിയിൽ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പ്ലേ ഓഫ് ഫൈനലിൽ VAR ഉണ്ടാകും എന്ന് EFL അറിയിച്ചു. ഇത് പോലെ ലീഗ് ഒന്നും രണ്ടും പ്ലേ-ഓഫ് ഫൈനലുകൾക്കായും വാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർച്ചയിലാണ്. മെയ് 29നാണ് ഫൈനൽ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ സെമി ഫൈനലുകൾക്ക് വാർ സംവിധാനം ഉണ്ടാകില്ല. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ ഹഡേഴ്സ്ഫീൽഡ് ലൂട്ടണെയും നോട്ടിങ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ് ഷെഫീൽഡിനെയും ആണ് നേരിടേണ്ടത്.