ആഴ്‌സണൽ യുവതാരം ചാർളി പാറ്റിനോ ലോണിൽ ബ്ലാക്പൂളിലേക്ക്

ആഴ്‌സണലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് യുവതാരം ചാർളി പാറ്റിനോ ഇംഗ്ലീഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ് ക്ലബ് ആയ ബ്ലാക്പൂളിൽ. 11 വയസ്സ് മുതൽ ആഴ്‌സണൽ അക്കാദമിയിൽ കളിക്കുന്ന താരം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ലീഗ് കപ്പിൽ സീനിയർ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റവും നടത്തിയിരുന്നു.

ആഴ്‌സണൽ വലിയ ഭാവി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് യുവതാരത്തെ കൂടുതൽ മത്സര പരിചയത്തിന് ആണ് അവർ ലോണിൽ അയക്കുന്നത്. അടുത്ത സീസണിൽ താരം ആഴ്‌സണലിൽ തിരിച്ചെത്തും.