“മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് എതിരെ കളിക്കുക എളുപ്പം, ഒരു കോച്ച് പോലും ടീമിന് ഇല്ല”

20220212 202013

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രകടനത്തിലെ നിരാശ പങ്കുവെച്ച് യുണൈറ്റഡ് ഇതിഹാസം പോൾ സ്കോൾസ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെതിരെ കളിക്കാൻ ആർക്കും എളുപ്പമാണ് എന്ന് പോൾ സ്കോൾസ് പറഞ്ഞു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരങ്ങളിൽ ആരും ടീമിനായി കളിക്കുന്നില്ല. ആരും ഗ്രൗണ്ടിൽ തങ്ങളുടെ എല്ലാം നൽകുന്നില്ല. സ്കോൾസ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് സതാമ്പടണോട് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് സമനില വഴങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരമാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വിജയിക്കാതെ പോകുന്നത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഒരു ഫുട്ബോൾ കോച്ചില്ല എന്നും സതാമ്പ്ടണ് അതുണ്ട് എന്നും അതാണ് വ്യത്യാസം എന്നും സ്കോൾസ് പറഞ്ഞു. റാഗ്നിക്ക് ഒരു സ്പോർടിങ് ഡയറക്ടർ ആണെന്നും അദ്ദേഹ കോച്ച് അല്ല എന്നും സ്കോൾസ് പറയുന്നു. ഒലെയെ പുറത്താക്കൊ എങ്കിലും യുണൈറ്റഡിന് ഒരു പ്ലാനും മുന്നോട്ടേക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.