ഇനി പരിശീകനാവില്ല എന്ന് രവി ശാസ്ത്രി

മുൻ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി താൻ ഇനി പരിശീലക വേഷത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്പോർട്സ് ടുഡേക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രവി ശാസ്ത്രി പരിശീലകനാവാൻ ഇനിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചത്.

എന്റെ കോച്ചിംഗ് സമയം അവസാനിച്ചു‌. ഏഴു വർഷമായി ഞാൻ പരിശീലകൻ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു. അത് മതി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കോച്ചിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഗ്രാസ്റൂട്ട് ലെവലിൽ മാത്രം ആയിരിക്കും. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ പരിശീലനം നടത്താനായി തനിക്ക് ഒരു സംരംഭം ഉണ്ട്. ഞാൻ അതു വഴി ചെയ്തു കൊള്ളാം. രവി ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

രവി ശാസ്ത്രി

അതല്ലാതെ പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ എന്റെ സമയം അവസാനിച്ചു എന്നും ഇനി ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് കളി കാണുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.