ഷോൺ വില്യംസ് ടെസ്റ്റിൽ മാത്രം ക്യാപ്റ്റൻ, ക്രെയിഗ് ഇർവിൻ പരിമിത ഓവ‍ർ ക്യാപ്റ്റൻ

ക്രെയിഗ് ഇർവിനെ സിംബാബ്‍വേ പരിമിത ഓവ‍ർ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചു. ഷോൺ വില്യംസിനെ ടെസ്റ്റ് സംഘത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി നിലനിർത്തിയപ്പോൾ മറ്റു ഫോർമാറ്റുകളിൽ ചുമതല ഇര്‍വിനെ ഏല്പിക്കുകയായിരുന്നു.

മൂന്ന് ഫോര്‍മാറ്റിലും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഗിസ് ചകാബ്‍വയെയാണ്.