ബ്രയൻ ബ്രോബിയെ നിലനിർത്താൻ അയാക്സ് ശ്രമം

ഡച്ച് ചാമ്പ്യന്മാരായ അയാക്സിനായി ഈ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ യുവ ഫോർവേഡ് ബ്രയാൻ ബ്രോബിയെ ഒരു സീസണിൽ കൂടെ ക്ലബിൽ നിർത്താൻ അയാക്സ് ശ്രമിക്കും. ലൈപ്സിഗിൽ നിന്ന് ലോണിൽ ആയിരുന്നു ഇരുപതുകാരനായ താരം അയാക്സിൽ ഈ സീസണിൽ കളിച്ചത്. ലൈപ്സിഗിലേക്ക് താരം തിരികെ പോകാൻ ആണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. എങ്കിലും അയാക്സ് ഒരു സീസണിൽ കൂടെ ബ്രോബിയെ നിലനിർത്താൻ ലൈപ്സിഗുമായി ചർച്ച നടത്തും.

അയാക്സിന്റെ യുവടീമിലൂടെ വളർന്നു വന്ന താരം 2021 സമ്മറിൽ ആയിരുന്നു ലൈപ്സിഗിലേക്ക് പോയത്. ലൈപ്സിഗിനായി അരങ്ങേറ്റം നടത്തി എങ്കിലും തിരികെ താരം ലോണ അയാക്സിലേക്ക് തന്നെ തിരികെയെത്തി.